SidebarBG

statut w formie pdf

Wyciąg ze statutu

§ 1 Nazwa, siedziba, rok gospodarczy

1.4 Celem stowarzyszenia jest wspieranie polsko- niemieckiej sztuki oraz kultury, w szczególności polsko- niemieckiego filmu, ponadto wspieranie międzynarodowych poglądów oraz idei europejskich.

Cel statutu będzie realizowany przede wszystkim poprzez planowanie, realizację oraz prezentację polsko- niemieckich projektów filmowych, jak również poprzez wizyty w Polsce i Niemczech.

§ 2 Cel stowarzyszenia

2.1. Stowarzyszenie dąży do osiągnięcia celów służących wyłącznie dobru powszechnemu w myśl rozdziału „Cele uprzywilejowane podatkowo” [niem.] Kodeksu podatkowego.

2.2. Działalność stowarzyszenia oparta jest na zasadzie bezinteresowności; celem nie jest działalność na zasadach komercyjnych.

2.3. Środki stowarzyszenia mogą być wykorzystane tylko do celów zgodnych ze statutem. Członkowie nie otrzymują żadnych subwencji ze środków stowarzyszenia.

2.4. Żadna osoba nie może otrzymać pomocy bądź niewspółmiernie wysokiego wynagrodzenia ze strony stowarzyszenia.

2.5. Za działalność honorową, zgodną ze statutem dopuszcza się wypłaty stosownego wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z § 3. nr 26a [niem.] ustawy o podatku dochodowym.

2.6. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia bądź odpadnięcia celi uprzywilejowanych podatkowo, majątek stowarzyszenia zostanie przekazany stowarzyszeniu „Europa- Union Deutschland e.V.” i/ bądź inicjatywie „Bürger- Engagement für ehemalige Zwangsarbeiter und andere NS- Opfer in Osteuropa” ze stowarzyszenia „KONTAKTE- KOHTAKTbI e.V. Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion e.V.”, które wykorzystają go wyłącznie w celach służących wyłącznie dobru publicznemu.